Jak nakupovat

Obchodní podmínky
Oznámení o elektronické evidenci tržeb Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin, eviduje-li poplatník v daném pokladním místě tržby v běžném režimu......................................................................................................... Obchodní podmínky ............................................................................................................... Obchodní podmínky -POZOR - Dle zákona č.119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů, nelze posílat zásilkovou službou zbraně kategorie A, B a C a některé střelivo. -Dodavatel/prodávající – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby. -Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není. -Kupující - spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami. -Kupující – který není spotřebitel, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a občanským zákoníkem (z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů). -Kupní smlouva – umístěním nabídky prodeje zboží na internetových stránkách vyjadřuje prodávající svoji vůli uzavřít kupní smlouvu na zboží, popř. služby za uvedených podmínek. Kupní smlouva vzniká okamžikem doručení závazné objednávky kupujícího prodávajícímu. Od tohoto momentu vznikají mezi kupujícím a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí této smlouvy. -Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím při odstoupení od spotřebitelské smlouvy uzavřené distančním způsobem dle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku ve lhůtě čtrnácti dnů bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace vadného zboží. Případné reklamace vadného zboží lze nejlépe uplatnit při osobní návštěvě v provozovně po předložení zboží, dokladu o zakoupení apod. Reklamaci lze uplatnit též vrácením zboží poštou. Zásilky poslané na dobírku nebudou přebírány a budou vráceny zpět na adresu odesilatele. =Informace o uzavřené smlouvě a obchodních podmínkách -Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách našeho internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím. Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícího či kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro smluvní strany srozumitelném jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována pouze za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Uzavřené smlouvy jsou uchovávány v souladu s pravidly z. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů ke stanovenému účelu a v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu prodávajícím i po úspěšném splnění smlouvy pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování do okamžiku zaslání písemného nesouhlasu subjektu údajů (kupujícího) s tímto zpracováním. -Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v našem internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které objednatel používá. ............................................................................................................... =Dodání zboží: -Dodávky předmětu plnění budou dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího realizovány v co nejkratším termínu, obvykle 2 - 10 pracovních dnů, ve výjimečných případech může být dodací lhůta delší. Místo odběru je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu na uvedenou adresu. Součástí dodávky není instalace, montáž či odborná instruktáž k předmětu plnění. Dopravu na adresu určení zajišťuje prodávající. Zásilka se zbožím standardně obsahuje daňový doklad (fakturu), návod na používání výrobku v českém jazyce a záruční list. Při převzetí zboží od České pošty či přepravní služby si vždy pečlivě zkontrolujte neporušenost přepravního obalu. V případě, že obal je poškozen uveďte tuto informaci do předávacího nebo škodního protokolu České pošty či přepravní služby. Vnější zjevné mechanické poškození zásilky je vždy nutné ihned zdokumentovat. Na pozdější reklamace tohoto druhu totiž nemusí být brán dopravcem zřetel s ohledem na znění vlastních reklamačních podmínek dopravce. -Předá-li prodávající dopravci věc pro přepravu ke kupujícímu, přechází na kupujícího nebezpečí škody na věci předáním věci dopravci (§ 2123 občanského zákoníku). Způsoby dodání: Objednané zboží doručujeme dle velikosti a váhy obchodním balíkem České pošty nebo smluvní přepravní službou. Přeprava poštou je možná pouze u zásilek do 30 kg a do hodnoty 100.000,- Kč nebo zásilek, které splňují podmínky přepravy České pošty. U objednávky zboží účtujeme poštovné 180,- Kč. Zboží zaslané obchodním balíkem Vám Česká pošta dodá nejpozději následující pracovní den po dni podání. Balík je doručen až do vašeho bytu/kanceláře v běžných doručovacích hodinách pošty. Pokud nejste zastiženi na adrese, zanechá Česká pošta písemné upozornění o uložení zásilky. Ta je na poště uložena po dobu 7 dnů. Rozvoz zboží zajišťujeme po celé České republice. Ceny dopravy jsou uváděny včetně DPH. Náklady na dopravu zboží rozlišujeme podle kupujícím zvoleného způsobu. Způsoby plateb: Nepřevezme-li kupující předmět plnění z vlastních důvodů (například není schopen na místě uhradit doběrečné dopravci), nese kupující případné náklady spojené s opakovaným dodáním v plné výši. - platba na dobírku - při zasílání obchodním balíkem České pošty nebo přepravní službou. - platba předem na účet - tuto formu u naší firmy nepreferujeme Včasné storno objednávky ze strany kupujícího Kupující má právo odstoupit kdykoliv před expedicí zboží bez jakéhokoliv postihu od objednávky uskutečněné prostřednictvím e-shopu a to telefonicky na +420 387 312 015 a e-mailem na: Dianacb@email.cz . POZOR - Dle zákona č.119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů, nelze posílat zásilkovou službou zbraně kategorie A, B a C a některé střelivo. Výše uvedené zboží v zásilce nenajdete, přestože jste si je objednali. Prodej tohoto zboží se řídí výhradně ustanoveními občanského zákoníku o prodeji zboží v obchodě, objednáním přes e-shop proto nedojde ani k uzavření kupní smlouvy distančním způsobem ani k rezervaci zboží. Právo odstoupení od spotřebitelské smlouvy uzavřené elektronickými prostředky (webové stránky e-shopu) distančním způsobem Odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího, který je spotřebitelem - v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o a) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží, b) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo c) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží. Rozhodne-li se pro odstoupení v této lhůtě a dodrží níže uvedené podmínky, bude mu vrácena kupní cena. Zboží musí být vráceno v původním, nepoškozeném či nepoužitém stavu. Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace vadného zboží. Spotřebitel nemůže dle § 1837 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu. Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, prosíme Vás o dodržení níže uvedených podmínek. Nejpozději čtrnáctý den ode dne převzetí zboží musí být prodávajícímu doručen projev vůle o odstoupení od smlouvy. Nejlépe odešlete dopis e-mailem na: Dianacb@email.cz. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím při odstoupení od spotřebitelské smlouvy uzavřené distančním způsobem dle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku ve lhůtě čtrnácti dnů bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Zásilky poslané na dobírku nebudou přebírány a budou vráceny zpět na adresu odesilatele. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu podnikatel dle § 1832 odst. 1 občanského zákoníku bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal (vrací se pouze náklady nejlevnějšího nabízeného způsobu dodání zboží). Prodávající nemá povinnost vrátit kupní cenu dříve, nežli je zboží vráceno, nebo je-li ve výjimečných případech naprosto nezvratně prokázáno, že bylo již řádně odesláno (a v jakém stavu).

Ke stažení


Webdesign: www.trigonag.cz | CMS: www.vades.cz